next  แผนที่เส้นทางเลี่ยงการจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563   next  สื่อประชาสัมพันธ์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563   next  สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ประกาศขายทอดตลาดต้นสักในพื้นที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก 1979 จำนวน 31 ต้น ครั้งที่ 3   next  ประกาศ กรมทางหลวงชนบท จำนวน 3 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1   next  เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวซึ่งเป็นคนพิการและมีบัตรประจำตัวคนพิการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และพนักงานทั่วไป   next  ดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562   next  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ของสทช.ที่ 14 (กระบี่)   next  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านภาษาอังกฤษ) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   next  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านภาษาอังกฤษ) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   next  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งวิศวกรโยธ และตำแหน่งนายช่างโยธา ของสทช. ที่ 16 (กาฬสินธุ์)   next  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งวิศวกรโยธา ตำแหน่งนายช่างโยธา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ของสทช.ที่ 14   next  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล, ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง   next  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 สทช.ที่ 14 (กระบี่)   next  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินฯ ในตำแหน่งวิศวกรโยธา ตำแหน่งนายช่างโยธา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   next  สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ประกาศขายทอดตลาดต้นสักในพื้นที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก 1979 จำนวน 31 ต้น ครั้งที่ 2   next  ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์และนักจัดรายการวิทยุทช.หมอทาง   next  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์)   next   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   next  เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์)   next  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของกรมทางหลวงชนบท