next  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่งวิศวกรโยธา ตำแหน่งนายช่างโยธา และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น)   next  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร ของกรมทางหลวงชนบท   next  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)   next  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สทช.ที่ 17 (เชียงราย)   next  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์)   next  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งวิศวกรโยธา ตำแหน่งนายช่างโยธา และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น)   next  ประกาศขึ้นบัญชีผุ้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สทช.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)   next  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทัก และสมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่งนิติกร ของกรมทางหลวงชนบท   next  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของกรมทางหลวงชนบท   next  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ทักษะฯ ครั้งที่ 1 สทช.ที่ 5 (นคราชสีมา)   next  ประกาศรายฃื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 สทช.16 (กาฬสินธุ์)   next  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สทช.13 (ฉะเชิงเทรา)   next  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 สทช.ที่ 18 (สุพรรณบุรี)   next  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สทช.ที่ 14 (กระบี่)   next  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน   next  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ครั้งที่ 2 (สอบข้อเขียน) สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี)   next  คลิปวิดีโอ 'สายทางแห่งพระบารมี' ตอนที่ 1-3   next  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์)   next  หากถูกลงโทษทางวินัยหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชาสามารถอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ ก.พ.ค   next  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ