next  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านภาษาอังกฤษ) ของกรมทางหลวงชนบท   next  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค   next  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล   next  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ของสทช.ที่ 3 (ชลบุรี)   next  ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งวิศวกรโยธา และตำแหน่งนายช่างโยธา ของสทช.ที่ 16 (กาฬสินธุ์)   next  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ   next  ขทช.ลำพูน​ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2562   next  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินฯ ในตำแหน่งพักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก สทช.ที่ 14 (กระบี่)   next  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค   next  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล   next  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1   next   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   next  ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ของสทช.ที่ 14 (กระบี่)   next  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ คร้ังที่ 1 ในตำแหน่งวิศวกรโยธา และตำแหน่งนายช่างโยธา ของสทช.ที่ 16 (กาฬสินธุ์)   next  สปอตรณรงค์ความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่   next  แผนที่เส้นทางเลี่ยงการจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563   next  สื่อประชาสัมพันธ์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563   next  สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ประกาศขายทอดตลาดต้นสักในพื้นที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก 1979 จำนวน 31 ต้น ครั้งที่ 3   next  ประกาศ กรมทางหลวงชนบท จำนวน 3 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1   next  เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวซึ่งเป็นคนพิการและมีบัตรประจำตัวคนพิการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และพนักงานทั่วไป