next  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   next  ื่สื่อประชาสัมพันธ์ ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม   next  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครั้งที่่ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   next  สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์) ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน   next  โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ (ไม่ต้องสอบ ภาค ก) จำนวน 30 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561   next  สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   next  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ   next  ประกาศรับสมัครผู้รับทุนพัฒนาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   next  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของกรมทางหลวงชนบท   next  ดาวโหลดเพื่อประชาสัมพันธ์ งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 (National Engineering 2018) ภายใต้หัวข้อ "Engineering for Society; Smart Engineering, Smart Life, Smart Nation"   next  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยวิธีการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   next  ประกาศรับสมัครผู้รับทุนพัฒนาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   next  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   next  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ   next  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   next  ผลการตัดสิน โครงการประกวดตราสัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม   next  บทความเรื่อง ให้ผมไปขายที่ไหน   next  ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   next  ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   next  ร่วมด้วยช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย