ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ชื่อเรื่อง วันที่สร้าง
ขทช.จันทบุรี จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานบ้านคลองตาสังข์ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี Mon, 05/25/2015 - 15:19
ขทช.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมโครงการ "รักษ์ทาง - รักถิ่น" ถนนสวยงาม สายทาง รอ.3063 แยก ทล.215 - บ.ดอนกลาง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด Mon, 05/25/2015 - 15:19
แขวงทางหลวงชนบทพังงา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 Sun, 05/24/2015 - 14:38
แขวงทางหลวงชนบทพังงา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน โครงการปรับปรุงและก่อสร้างทางจักรยาน สาย พง.5012 เชื่อถนนเทศบาลท้ายเหมือง - ชายทะเลาท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา Sun, 05/24/2015 - 14:38
ศบช.ท่าตะโก ทำการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (ซ1) สาย นว.4028 แยก ทล.3004 - บ.พุตาเมือง อ.เมือง, พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ Sun, 05/24/2015 - 14:38
สำนักสำรวจและออกแบบ จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการงานสำรวจและออกแบบรายละเอียดถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองบ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี Sun, 05/24/2015 - 14:38
สำนักสำรวจและออกแบบ จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น งานสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนสาย ง ผังเมืองรวมเมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ Sun, 05/24/2015 - 14:38
แขวงทางหลวงชนบทตรัง จัดโครงการ "รักษ์ทาง - รักถิ่น" (ถนนไร้หลุมบ่อ) สาย ตง.4023 แยก ทล.4046 - บ.โคกยาง อ.สิเกา จ.ตรัง Sun, 05/24/2015 - 14:38
ศบช.ท่าตะโก ทำการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (ซ1) สาย นว.4007 แยก ทล.1119 - บ.คลองบอน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ Sun, 05/24/2015 - 14:38
ศบช.ท่าตะโก ทำการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (ซ1) สาย นว.4113 แยก ทล.3196 - บ.ทุ่งทะเลทราย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ Sun, 05/24/2015 - 14:38

Pages