คู่มือสำหรับประชาชน

 

คู่มือการปฏิบัติงาน WorkManual

1.

กระบวนการการขออนุญาตต่อใบอนุญาตระบายน้ำลงในเขตทางหลวงชนบท มาตรา 39

2.

กระบวนการการขออนุญาตต่อใบอนุญาตติดตั้งแขวน วาง หรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวง (มาตรา 38 วรรค1)

3.

กระบวนการการขออนุญาตต่อใบอนุญาตสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เพื่อใช้เข้า-ออกทางหลวง (มาตรา 37)

4.

กระบวนการการขออนุญาตต่อใบอนุญาตใช้ยานพาหนะบางชนิด บางประเภทเดินบนทางหลวงชนบท (มาตรา 61)

5.

กระบวนการการขออนุญาตต่อใบอนุญาตติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ในเขตทางหลวงชนบท (มาตรา 47)

6.

กระบวนการการขออนุญาตต่อใบอนุญาตพาดสายในเขตทางหลวงชนบท (มาตรา 48)

7.

กระบวนการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง สาขางานทาง งานสะพาน และงานอุโมงค์หรือทางลอด

8.

ระบวนการจ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน

9.

กระบวนการจ่ายเงินตามสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง

10.

ระบวนการให้บริการทดสอบวัสดุ

11.

กระบวนการคืนหลักประกันเงินล่วงหน้า

12.

กระบวนการคืนหลักประกันสัญญา

13.

กระบวนการรับรองแนวเวนคืน

14.

กระบวนการออกหนังสือรับรองผลงาน