คู่มือสำหรับประชาชน

   แบบฟอร์มบันทึกรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม (การดำเนินการตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก)

 

1.การขออนุญาตต่อใบอนุญาตระบายน้ำลงในเขตทางหลวงชนบทมาตรา 39  วรรค 1
 

2.การขออนุญาตต่อใบอนุญาตติดตั้ง แขวน วาง หรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวง (มาตรา 38 วรรค 1)
 

3.การขออนุญาตต่อใบอนุญาตสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เพื่อใช้ในเป็นทางเข้า-ออก ทางหลวง

(ทำทางเชื่อม,ต่ออายุใบอนุญาต) (มาตรา 37 วรรค 1)
 

4.การขออนุญาตใช้ยานพาหนะบางชนิด บางประเภทเดินบนทางหลวงชนบท (ตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท

ซึ่งออกมาตรา 61)
 

5.การขออนุญาตติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ในเขตทางหลวงชนบท (มาตรา 47 วรรค 1)
 

6.การขออนุญาตปักเสา พาดสาย วางท่อในเขตทางหลวงชนบท (มาตรา 48 วรรค 1)
 

7.การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างสาขาทาง สาขาสะพานฯ
 

8.การจ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน
 

9.การจ่ายเงินตามสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง
 

10.การให้บริการทดสอบวัสดุ
 

11.คืนหลักประกันเงินล่วงหน้า
 

12.คืนหลักประกันสัญญา
 

13.รับรองแนวเวนคืน
 

14.ออกหนังสือรับรองผลงาน