สรุปจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม
พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน
ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม
มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม
กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์
มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม
เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน
พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม  
มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน  
กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม  
สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม  
กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน