กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนอ้อมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน สนับสนุนมูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เชื่อมโยงโครงข่าย จ.ฉะเชิงเทรา,สระแก้ว ให้สมบูรณ์

กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนอ้อมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน  
สนับสนุนมูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เชื่อมโยงโครงข่าย จ.ฉะเชิงเทรา,สระแก้ว ให้สมบูรณ์  
          
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนอ้อมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้ว 
          
นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า โครงการก่อสร้างถนนอ้อมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเข้าอ่างฤาไน เป็นโครงการที่สนองนโยบายมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ซึ่งเป็นผืนป่าที่มีความสำคัญ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความหลากหลายทางชีวภาพ มีพื้นที่ครอบคลุมติดต่อกัน 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา สระแก้ว จันทบุรี ระยอง และชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อสนองตอบน้ำพระราชหฤทัยและพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานพระราชดำริ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์อย่างมหาศาลต่อทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อปกป้องผืนป่าให้ดำรงคงอยู่ตลอดไป  
          
โดยในปี 2560 กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนอ้อมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน (ตอนบ้านเขาตลาด-บ้านอ่างเสือดำ) อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 10.674 กิโลเมตร โดยก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ความกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร พร้อมขยายลูกรัง สำหรับบริเวณย่านชุมชนไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างข้างละ 1-3 เมตร พร้อมติดตั้งงานเครื่องหมายจราจร และสิ่งอำนวยความปลอดภัย ปัจจุบันมีความก้าวหน้าร้อยละ 79.883 เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2561 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 98 ล้านบาท  
          
ต่อมาในปี 2561 กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนอ้อมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน (ตอนบ้านเนินสะอาด-บ้านเนินสายฝน) อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 8.450 กิโลเมตร โดยก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 6 เมตร  
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ขยายลูกรัง รางระบายน้ำ พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 แห่ง ตลอดจนงานเครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัย ปัจจุบันมีความก้าวหน้าร้อยละ 1.519 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2562 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 95.720 ล้านบาท 
          
สำหรับในปี 2562 กรมทางหลวงชนบทมีแผนที่จะดำเนินโครงการปรับปรุงถนนสายอ้อมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน (ตอนบ้านคลองตะเคียน-บ้านเขาตลาด) อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 9.534 กิโลเมตร , ปรับปรุงถนนสายอ้อมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน (ตอนบ้านคลองตะเคียนชัย-บ้านหนองเรือ) อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 8.200 กิโลเมตร , ปรับปรุงถนนสายอ้อมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน (ตอนบ้านนายาว-บ้านทุ่งเหียง) อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 1.885 กิโลเมตร โดยทั้ง 3 สายทาง คาดว่าจะเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาช่วงประมาณเดือนสิงหาคม 2561 นี้

 

-เอกสารแนบ-

 

--แสกน QR CODE เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม--

วันที่: 
Wednesday, July 4, 2018