แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท กำจัดวัชพืชริมไหล่ทาง (Safe)