วศย.วิศว์ เปิดการประชุมสัมมนาแบบจำลองและระบบตรวจวิเคราะห์

กรมทางหลวงชนบท เปิดการประชุมสัมมนาแบบจำลองและระบบตรวจวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงสะพาน ระยะที่ ๒ นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน กรมทางหลวงชนบท เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาแบบจำลองและระบบตรวจวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงสะพาน ระยะที่ ๒ โดยมีนายสมศักดิ์ ธรรมจารุสิริ ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง กล่าวรายงาน การประชุมสัมมนาถ่ายทอดความรู้ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสำรวจ ตรวจสอบ และประเมินความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุก รวมถึงระบบตรวจวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงของสะพานขนาดใหญ่ ทั้งที่เป็นโครงสร้างเหล็ก และโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสะพานที่มีลักษณะรูปแบบโครงสร้างเฉพาะ เช่น สะพานกรุงธน สะพานพระราม 3 และสะพานพระราม 5 เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรของกรมทางหลวงชนบทมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติกับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาสะพาน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกรมทางหลวงชนบท ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานในส่วนกลางและภูมิภาคของกรมทางหลวงชนบท และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 102 คน ณ ห้องคุณากูลสวัสดิ์ กรมทางหลวงชนบท

 

คลิกดูรูปเพิ่มเติม

 

Thai
info_teaser: 

วันที่: 
Tuesday, June 13, 2017
แสดงข่าวแรก: 
แสดงข่าวสาม