แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐