ขทช.พิจิตร ซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท บริเวณไหล่ทางชำรุด สายทาง พจ.3052 แยก ทล.117 - บ.โปร่งวัวแดง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร