ผอ.ขทช.พิจิตร ตรวจติดตามงานปรับปรุงอาคารสถานที่ และสิ่งปลูกสร้างของหมวดบำรุงทางหลวงชนบทบางมูลนาก