คู่มือ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก

- แบบสรุปรายงานผลการออกใบอนุญาต-การตรวจสอบ-การรับรองมาตรฐาน-ล่าสุด

- เอกสารการประชุมวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เรื่องขั้นตอนการดำเนินงานตาม พรบ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

- แบบฟอร์มคู่มือ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก  

- ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องคู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวก

- Power Point ประกอบการชี้แจงเรื่องคู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวก วันที่ 20 ก.ค.58

- คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก

- รายชื่อ Reviewer  User และ Email  สำหรับสำนักงานทางหลวงชนบท (20 ก.ค. 58)

- รายชื่อ Reviewer  User และ Email  สำหรับแขวงทางหลวงชนบท (20 ก.ค. 58)

- แบบฟอรฺ์มบันทึกข้อตกลง 2 ฝ่าย (สกม)

- คู่มือการใช้งานระบบส่งสำเนาหนังสือแจ้งล่าช้า

- คู่มือสำหรับประชาชน 14 คู่มือ (Update 5-10-59)

คู่มือการปฏิบัติงาน WorkManual

1.

กระบวนการการขออนุญาตต่อใบอนุญาตระบายน้ำลงในเขตทางหลวงชนบท มาตรา 39

2.

กระบวนการการขออนุญาตต่อใบอนุญาตติดตั้งแขวน วาง หรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวง (มาตรา 38 วรรค1)

3.

กระบวนการการขออนุญาตต่อใบอนุญาตสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เพื่อใช้เข้า-ออกทางหลวง (มาตรา 37)

4.

กระบวนการการขออนุญาตต่อใบอนุญาตใช้ยานพาหนะบางชนิด บางประเภทเดินบนทางหลวงชนบท (มาตรา 61)

5.

กระบวนการการขออนุญาตต่อใบอนุญาตติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ในเขตทางหลวงชนบท (มาตรา 47)

6.

กระบวนการการขออนุญาตต่อใบอนุญาตพาดสายในเขตทางหลวงชนบท (มาตรา 48)

7.

กระบวนการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง สาขางานทาง งานสะพาน และงานอุโมงค์หรือทางลอด

8.

กระบวนการจ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน

9.

กระบวนการจ่ายเงินตามสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง

10.

กระบวนการให้บริการทดสอบวัสดุ

11.

กระบวนการคืนหลักประกันเงินล่วงหน้า

12.

กระบวนการคืนหลักประกันสัญญา

13.

กระบวนการรับรองแนวเวนคืน

14.

กระบวนการออกหนังสือรับรองผลงาน