วิศวกรใหญ่ ฯ ประชุมหารือ โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบเบื้องต้น โครงการสำรวจออกแบบ สายตง.๔๐๑๗ - สนามบินตรัง