พรบ. ทางหลวง

ชื่อเรื่อง วันที่สร้าง
ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด Fri, 05/29/2015 - 14:08
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงชนบท Fri, 05/29/2015 - 14:07
ระเบียบกรมทางหลวงชนบทว่าด้วยการชั่งน้ำหนัก... Fri, 05/29/2015 - 14:06
ระเบียบกรมทางหลวงชนบท ว่าด้วยการลงทะเบียนเป็นทางหลวงชนบท พ.ศ.2549 Fri, 05/29/2015 - 14:05
ระเบียบว่าด้วยการปิดจราจรเป็นครั้งคราว บนทางหลวงชนบท พ.ศ.2550 Fri, 05/29/2015 - 14:05
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การขออนุญาตติดตั้งป้ายแนะนำ ฉบับลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2550 Fri, 05/29/2015 - 14:04
ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท เรื่องอนุญาตให้ยานพาหนะชนิดลากจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER)... Fri, 05/29/2015 - 14:03
ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท เรื่องยกเว้นการบังคับใชข้อกำหนดระยะห่างระหว่างสลักพ่วง (KING PIN)... Fri, 05/29/2015 - 14:03
ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท เรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก ... Fri, 05/29/2015 - 14:02
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทางรวมทั้งกำหนดเขตทางหลวง .. Fri, 05/29/2015 - 14:01

Pages