พรบ.ทางหลวง

หัวข้อ วันที่สร้าง
ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด Friday, March 29, 2013 - 16:57
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงชนบท Friday, March 29, 2013 - 16:59
ระเบียบกรมทางหลวงชนบทว่าด้วยการชั่งน้ำหนัก... Friday, March 29, 2013 - 17:00
ระเบียบกรมทางหลวงชนบท ว่าด้วยการลงทะเบียนเป็นทางหลวงชนบท พ.ศ.2549 Friday, March 29, 2013 - 17:01
ระเบียบว่าด้วยการปิดจราจรเป็นครั้งคราว บนทางหลวงชนบท พ.ศ.2550 Friday, March 29, 2013 - 17:03
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การขออนุญาตติดตั้งป้ายแนะนำ ฉบับลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2550 Friday, March 29, 2013 - 17:04
ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท เรื่องอนุญาตให้ยานพาหนะชนิดลากจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER)... Friday, March 29, 2013 - 17:05
ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท เรื่องยกเว้นการบังคับใชข้อกำหนดระยะห่างระหว่างสลักพ่วง (KING PIN)... Friday, March 29, 2013 - 17:06
ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท เรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก ... Friday, March 29, 2013 - 17:06
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทางรวมทั้งกำหนดเขตทางหลวง ... Friday, March 29, 2013 - 17:07

Pages