วัฒนธรรม ค่านิยม

วัฒนธรรม

   "มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ร่วมกันกับภาคประชาชน"

 

ค่านิยม

   "รวดเร็ว เรียบง่าย ใช้เหตุผล ทำงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ"