กรมทางหลวงชนบท จัดประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2561

กรมทางหลวงชนบท จัดประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo)  
เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2561 

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ขอเชิญชวนประชาชน ข้าราชการ นิสิต นักศึกษา องค์กรของรัฐและเอกชน ร่วมประกวดตราสัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท สังกัดกระทรวงคมนาคม พร้อมรับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและชิงเงินรางวัลรวมกว่า 25,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2561 
          
ทช.จัดทำโครงการประกวดตราสัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรของกรมทางหลวงชนบท และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบตราสัญลักษณ์ กรมทางหลวงชนบท ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน โดยมีรูปแบบใหม่ที่สามารถสะท้อนบทบาท ภารกิจ และความเป็นเอกลักษณ์ และเพื่อสร้างการรับรู้ จดจำได้ง่าย เป็นที่รู้จักของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น โดยแบ่งรางวัลออกเป็น ดังนี้ 
          - รางวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท 
          - รางวัลชมเชยลำดับที่ 1 ประกาศเกียรติคุณจากกรมทางหลวงชนบท พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท 
          - รางวัลชมเชยลำดับที่ 2 ประกาศเกียรติคุณจากกรมทางหลวงชนบท พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท 
          
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ มาที่กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  
กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 (ส่งด้วยไฟล์ .AI หรือ .JPG Resolution ไม่น้อยกว่า 300 dpi พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบลงไฟล์ Word และแนบรูป Logo) รวมถึง กรณีออกแบบด้วยมือให้ส่งผลงานภาพสีในกระดาษสีขาวชนิดใดก็ได้ ขนาด A4  
          
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-551-5188 หรือ 02-551-5190 และ Facebook กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.drr.go.th  
(ข่าวประชาสัมพันธ์)

-เอกสารแนบ-

วันที่: 
Monday, June 25, 2018