CIO กรมทางหลวงชนบท

           
 

นายประศักดิ์  บัณฑุนาค

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกรมทางหลวงชนบท (CIO)

ตำแหน่งหน้าที่ : 
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกรมทางหลวงชนบท (CIO) 
ตามคำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 372/2558 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558

 

ติดต่อ : 
กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ : 0-2551-5174 -5175

 

วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : 

"คุณค่าระบบสารสนเทศทางหลวงชนบท ได้ปรากฏเป็นประโยชน์สุขประชาชน"

 

แผนแม่บท ITC และแผนปฏิบัติการ