ทช.สร้างทางลอดต่างระดับบนถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตองหางดง จ.เชียงใหม่

ทช.สร้างทางลอดต่างระดับบนถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตองหางดง จ.เชียงใหม่

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างทางลอดต่างระดับ บนถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง – หางดง อำเภอสันป่าตอง , หางดง จังหวัดเชียงใหม่ (ชม.3035) นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ที่ผ่านมา ทช. ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตองหางดง (ตอนที่ 1) แล้วเสร็จเมื่อปี 2551 ประกอบด้วยถนนสายหลักมีจุดเริ่มต้นจากบ้านน้ำบ่อหลวง อำเภอ สันป่าตอง – บ้านร้อยจันทร์ อำเภอหางดง ระยะทาง 14.035 กิโลเมตร ถนนสายรองเริ่มต้นจากบ้านน้ำบ่อหลวง – แยกทางหลวงหมายเลข 108 บ้านสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง ระยะทาง 6 กิโลเมตร และก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตองหางดง (ตอนที่ 2) แล้วเสร็จเมื่อปี 2557 มีจุดเริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข 108 บริเวณบ้านท่าวังพร้าว ไปสิ้นสุดที่ บ้านน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง รวมระยะทาง 13.757 กิโลเมตร รวมถึงก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตองหางดง (ตอนที่ 3) แล้วเสร็จเมื่อปี 2561 มีจุดเริ่มต้นจากบ้านน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง – บ้านร้อยจันทร์ อำเภอหางดง (บรรจบทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณแยกต้นเกว๋น) ระยะทางรวม 14.035 กิโลเมตร ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนทางหลวงหมายเลข 108 ช่วงผ่านเขตเมืองหางดง, สันป่าตอง และบ้านทุ่งเสี้ยวให้มากยิ่งขึ้น ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ทช. จึงได้ดำเนินการก่อสร้างทางลอดต่างระดับ บนถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง – หางดง อำเภอสันป่าตอง , หางดง จังหวัดเชียงใหม่ (ตอนที่ 4) บริเวณแยกต้นเกว๋น (เชื่อมทางหลวงหมายเลข 121 และทางหลวงหมายเลข 1269) รวมระยะทาง 1.830 กิโลเมตร ซึ่งแบ่งการก่อสร้างได้ดังนี้ - ก่อสร้างทางลอดคู่ขนานด้านละ 2 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ความยาว 462.50 เมตร รวมถึงโครงสร้างข้ามคลองชลประทานบนทางแยก กว้าง 70 เมตร ยาว 17 เมตร - ก่อสร้างทางเชื่อมบนทางหลวงหมายเลข 121 และทางหลวงหมายเลข 1269 ขนาด 2 – 4 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร - ติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์ควบคุมระบบระบายน้ำและอำนวยความปลอดภัย ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2564 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 720.300 ล้านบาท เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ นอกจากจะช่วยแบ่งเบาการจราจรบนถนนสายหลักแล้วยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการระบายปริมาณรถของถนนวงแหวนรอบเมืองเชียงใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

สแกน QR coed เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

 

วันที่: 
Monday, December 9, 2019