คู่มือสำหรับประชาชน

   แบบฟอร์มบันทึกรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม (การดำเนินการตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก)

1.การขออนุญาตต่อใบอนุญาตระบายน้ำลงในเขตทางหลวงชนบทมาตรา 39  วรรค 1
2.การขออนุญาตต่อใบอนุญาตติดตั้ง แขวน วาง หรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวง (มาตรา 38 วรรค 1)
3.การขออนุญาตต่อใบอนุญาตสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เพื่อใช้ในเป็นทางเข้า-ออก ทางหลวง(ทำทางเชื่อม,ต่ออายุใบอนุญาต)
   (มาตรา 37 วรรค 1)

4.การขออนุญาตใช้ยานพาหนะบางชนิด บางประเภทเดินบนทางหลวงชนบท (ตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท ซึ่งออกมาตรา 61)
5.การขออนุญาตติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ในเขตทางหลวงชนบท (มาตรา 47 วรรค 1)
6.การขออนุญาตปักเสา พาดสาย วางท่อในเขตทางหลวงชนบท (มาตรา 48 วรรค 1)
7.การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างสาขาทาง สาขาสะพานฯ
8.การจ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน
9.การจ่ายเงินตามสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง
10.การให้บริการทดสอบวัสดุ
11.คืนหลักประกันเงินล่วงหน้า
12.คืนหลักประกันสัญญา
13.รับรองแนวเวนคืน
14.ออกหนังสือรับรองผลงาน