กรมทางหลวงชนบท สำรวจออกแบบถนน สาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองลำพูน มุ่งแก้จราจรติดขัดในเขตเมือง เชื่อมโยงระบบคมนาคมในอนาคตให้สมบูรณ์

กรมทางหลวงชนบท สำรวจออกแบบถนน สาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองลำพูน  
มุ่งแก้จราจรติดขัดในเขตเมือง เชื่อมโยงระบบคมนาคมในอนาคตให้สมบูรณ์ 
        
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการสำรวจออกแบบถนน สาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน  
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและขนส่งในอนาคตเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
          
นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า จังหวัดลำพูนได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน (กรอ.จ.ลพ.) และในที่ประชุมได้มีมติให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการก่อสร้างจากกรมทางหลวงชนบทของถนนตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ ผังเมืองรวมเมืองลำพูน พ.ศ.2555 ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาการจราจร ที่คับคั่งในช่วงเร่งด่วน บริเวณหน้าโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น อีกทั้งสามารถรองรับความเจริญเติบโตและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในอนาคต เชื่อมถนนสายหลักและสายรอง เพื่อให้การเดินทางมีความสะดวกรวดเร็ว เป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน 
          
อธิบดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ถนนสาย ง2 เป็นถนนที่กำหนดให้ก่อสร้างใหม่ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่บริเวณถนนสายลำพูน - วังทอง ตัดกับถนนสายลำพูน - ดอยติ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 114) โดยแนวเส้นทางจะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ บรรจบกับถนนสายบ้านตอง - หนองซิว จากนั้นแนวเส้นทางจะมุ่งหน้าตามแนวถนน สายบ้านตอง - หนองซิว แล้วเบี่ยงแนวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บรรจบกับถนนสายบ้านตอง - บ้านวังไฮ (บริเวณณาปณสถานศรีเมืองยู้) จากนั้นแนวเส้นทางจะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดกับถนนสายบ้านตอง - บ้านแป้น (ถนน ลพ.ถ.10014 หรือถนนสาย  
ข3) และตัดข้ามแม่น้ำกวงไปบรรจบกับถนนสายบ่อแฮ้ว - ริมกวง (ถนนสาย ค8) และมุ่งหน้าตามแนวถนนโชคอนันต์ หมู่ที่ 10 ซอย 2 จนสุดถนน จากนั้นมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ จนบรรจบกับถนนสายลำพูน - ป่าซาง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106) และมุ่งหน้าต่อไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับถนนสาย ง3 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของโครงการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน) รวมระยะทางโดยประมาณ 4.750 กิโลเมตร โดยสังเขป โดยในส่วนของรูปแบบถนนเบื้องต้นนั้น เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร มีไหล่ทาง และแบ่งทิศทางจราจรด้วยเกาะกลางถนนแบบยก (Raised Median) รวมเขตทางกว้าง 30 เมตร  
          
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด ทช.ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนไปแล้ว จำนวน 3 ครั้ง โดยได้อธิบายถึงความเป็นมาของโครงการ แนวทางการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ซึ่งเสียงประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย ยินดีให้ความร่วมมือและต้องการให้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นโดยเร็ว

 

 

-เอกสารแนบ-

 

 

สแกน QR CODE เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่: 
Monday, June 11, 2018