กรมทางหลวงชนบท สร้างถนน กว่า 19 กิโลเมตร สนับสนุนโลจิสติกส์เมืองหนองคาย

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 19.803 กิโลเมตร ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้า พืชผลการเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจในจังหวัดและบริเวณพื้นที่รอบนอกเข้าสู่ภายในตัวเมืองหนองคาย รวมถึงการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพื่อนบ้านให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
          
นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่มีพรมแดนติดแม่น้ำโขง และมีเขตแดนเชื่อมต่อไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญหลายแห่ง อีกทั้งในเขตเมืองชุมชนยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว กรมทางหลวงชนบทจึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์จะสามารถพัฒนายกระดับมาตรฐานระบบการจราจรขนส่งในเขตอำเภอสระใครและอำเภอเมือง การเดินทางจังหวัดใกล้เคียง และจากพื้นที่รอบนอกเข้าสู่ภายในตัวเมืองหนองคายให้มีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รองรับความเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ สนับสนุนด้านโลจิสติกส์ของจังหวัดหนองคายให้มีโครงข่ายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
          
โดยได้ปรับปรุงขยายผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ซึ่งเป็นแนวสายทางที่เชื่อมการเดินทางจากอำเภอสระใครกับอำเภอเมือง มีความยาว 19.803 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งป้ายจราจร 
เพื่อความปลอดภัย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างงานดินถมคันทาง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 95.100 ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี 3 ปี (2561-2563) คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563

 

-เอกสารแนบ-

 

 

สแกน QR CODE เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่: 
Monday, May 28, 2018