กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายถนนทางหลวงชนบทสาย นม.1120 – แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 – บ้านโคกไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายถนนทางหลวงชนบทสาย นม.1120 – แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 – บ้านโคกไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ให้รายละเอียดว่า ปัจจุบันถนนสายมิตรภาพ มีปริมาณการจราจรสูง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้การจราจรติดขัดหนาแน่นช่วงผ่านตัวเมืองนครราชสีมา ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาและแบ่งเบาการจราจรสายหลัก ให้สามารถระบายการจราจรจากถนนเลี่ยงเมือง (ถนนสายมิตรภาพ) ในการเข้าสู่ตัวเมืองนครราชสีมาได้เป็นอย่างดี และเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ในเรื่องการแก้ไขปัญหาจราจรที่หนาแน่น รองรับการขยายตัวของพื้นที่ในอนาคต ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย นม.1120 – แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 – บ้านโคกไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางรวม 5.987 กิโลเมตร แบ่งการก่อสร้างออกได้ดังนี้ - ตอนที่ 1 มีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 4+200 ระยะทาง 4.2 กิโลเมตร ปัจจุบันมีผลงานความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 47 ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างระบบระบายน้ำสองข้างทาง งานโครงสร้างทางและผิวจราจร คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2563 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 355.820 ล้านบาท - ตอนที่ 2 มีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 4+200 ถึง กม.ที่ 5+987 ระยะทาง 1.787 กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่การก่อสร้าง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม 2564 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 147.07 ล้านบาท โดย ทช.จะดำเนินการขยายผิวจราจรเป็นแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากเดิม 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร (ทางคู่ขนานฝั่งซ้ายและฝั่งขวาข้างคลองชลประทาน) พร้อมก่อสร้างถนนส่วนต่อเชื่อม ไหล่ทาง ทางเท้า ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจร สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง 3 แห่ง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กกลับรถ 5 แห่ง สะพานลอยคนเดินข้าม และสะพานทางคนข้ามเสมอระดับ

สแกน QR code เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่: 
Thursday, November 21, 2019