ผู้เขียน หัวข้อ: ขั้นตอนการเวนคืนที่ถูกต้อง  (อ่าน 19616 ครั้ง)

adminapp

  • Approve Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 622
  • ชื่อจริง: adminapp
ขั้นตอนการเวนคืนที่ถูกต้อง
« เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 01:35:38 pm »
เรียนผู้ใช้นามว่า " Charkorn" สำนักทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) ขอเรียนชี้แจงกรณีขั้นตอนการเวนคืนที่ดิน ดังนี้
เมื่อผู้ถูกเวนคืนได้มาทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนแล้ว ในสัญญาจะกำหนดงวดการจ่ายเป็น 2 งวด ดังนี้
         งวดที่ 1 จ่ายให้ 75 % (ร้อยละเจ็ดสิบห้า) ของค่าทดแทนที่ดินทั้งหมด เป็นเงิน - บาท(-) เมื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในสัญญา และเจ้าของทรัพย์สินได้นำโฉนดที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินอย่างอื่นไปยื่นคำขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินท้องที่แล้ว โดยเจ้าของทรัพย์สินจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญานี้
         งวดที่ 2 จ่ายเงินค่าทดแทนส่วนที่เหลืออีก 25 % (ร้อยละยี่สิบห้า) เป็นเงิน - บาท (-) เมื่อเจ้าหน้าที่เวนคืนหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายได้รับหลักฐานแสดงการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่ถูกเวนคืน และผู้ขายได้รื้อถอน
โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ ออกไปจากที่ดินที่ถูกเวนคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้โดยจ่ายผ่านธนาคารตามระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการที่ทางราชการกำหนด
          ซึ่งในทางปฏิบัติหากมีเงินงบประมาณค่าเวนคืน เจ้าหน้าที่จะจ่ายเงินงวดที่ 1  75% ของค่าทดแทนที่ดินทั้งหมดเมื่อผู้ถูกเวนคืนได้ไปยื่นคำขอรังวัดแบ่งแยกที่ดิน และนำหลักฐานใบเสร็จรับเงินค่าคำขอรังวัดแบ่งขาย และใบรับค่าพยานมายื่นต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืน และจะจ่ายเงินงวดที่ 2  25% ของค่าทดแทนที่ดินทั้งหมด เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืนได้รับหลักฐานแสดงจากจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่ถูกเวนคืน และผู้ขายได้รื้อถอนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ออกไปจากที่ดินที่ถูกเวนคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
         กรณีอยู่ระหว่างการรองบประมาณค่าเวนคืน หากผู้ถูกเวนคืนไปยื่นขอรังวัด และสำนักงานที่ดินท้องที่ได้ดำเนินการรังวัดจนทราบผลแล้ว ผู้ถูกเวนคืนมีสิทธิจะทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ทางราชการไว้ก่อนจะรับเงินทดแทนค่าเวนคืนก็ได้ หรือจะขอชลอการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองไว้ก่อน เพื่อรอให้ทางราชการมีงบประมาณในการจ่ายเงินค่าทดแทนก่อนก็ได้
         ถ้าหากสมัครใจไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองให้แก่ทางราชการก่อน แล้วนำหลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ไปมอบให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืน รวมทั้งได้มีการรื้อถอนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ออกไปจากที่ดิน
ที่ถูกเวนคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อทางราชการได้รับงบประมาณค่าเวนคืนก็จะดำเนินการจ่ายค่าทดแทนให้ทั้งงวดที่ 1 และ
งวดที่ 2 รวม 100% (ร้อยละร้อย) ของค่าทดแทนที่ดินทั้งหมดตามที่ได้รับทราบผลการรังวัดแล้ว
ปัจจุบันสำนักทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) ได้ดำเนินการจ่ายค่าทดแทนไปแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 234 สัญญา รวมจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 156.000 ล้านบาท
          หากประชาชนมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้โดยตรงที่ งานเวนคืน สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร 038 851281-2
บันทึกการเข้า
   • © 2009 พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมทางหลวงชนบท โทรศัพท์ 02-551-5000