หน้า: [1] 2 3 ... 10
 1 
 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2018, 03:23:51 pm 
เริ่มโดย tanasan - กระทู้ล่าสุด โดย adminroad
เรียนคุณธนาศาล
      สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) โดยแขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า คือถนนสาย นธ.6032   
บ้านปูตะ - บ้านโคกเคียน อำเภอยี่งอ, เมือง จังหวัดนราธิวาส อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส
การดำเนินการแก้ไขจากปัญหา กรณีความเสียหายแขวงทางหลวงชนบทนราธิวาสได้รับงบประมาณดำเนินการซ่อมสร้าง
ในปีงบประมาณ 2562 ขณะนี้ อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาจ้าง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม 2562
แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562

 2 
 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2018, 02:58:59 pm 
เริ่มโดย Sakorn Tingmai - กระทู้ล่าสุด โดย adminroad
เรียนคุณสาคร
     สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์) โดยแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า ถนนสายดังกล่าว
อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร ทั้งนี้แขวงทางหลวงชนบทสกลนครได้ดำเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว
เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรได้ตามปกติ

 3 
 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2018, 01:38:09 pm 
เริ่มโดย Chainarin sirikoon - กระทู้ล่าสุด โดย adminroad
  สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) โดยแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า ถนนสายดังกล่าว
อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 4 
 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2018, 09:32:58 am 
เริ่มโดย cheri5129 - กระทู้ล่าสุด โดย adminapp
กรมทางหลวงชนบท ได้ประสานให้ข้อมูลทางโทรศัพท์แก่ผู้ร้องโดยตรงแล้ว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ขอขอบคุณที่ท่านได้แสดงข้อคิดเห็นมา ณ โอกาสนี้

 5 
 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2018, 02:06:49 pm 
เริ่มโดย WITTHITRAT PANPLOUM - กระทู้ล่าสุด โดย adminroad
เรียนคุณวิทย์ธิรัฐ
     สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินการกลบปิดหลังท่อและปรับปรุงถนนบริเวณดังกล่าว ให้สามารถใช้เป็นทาง
เข้า - ออก ชั่วคราวเป็นที่เรียบร้อย

 6 
 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2018, 01:34:08 pm 
เริ่มโดย wachikhu - กระทู้ล่าสุด โดย
      แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปรากฎว่า ถนนเส้นดังกล่าว อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา ได้ส่งมอบถนนสาย ฉช.3014 บ.หนามแดง - บ.คลองประเวศบุรีรมย์ ช่วง กม.0+000 ถึง 13+500 อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2545 แล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
      จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                                                                 แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา

 7 
 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2018, 10:20:54 am 
เริ่มโดย Sangyo - กระทู้ล่าสุด โดย
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) โดยแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วถนนสายดังกล่าว             
อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

 8 
 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2018, 09:06:43 am 
เริ่มโดย pittayut - กระทู้ล่าสุด โดย kanyapha_k
เรียนคุณพิทยุตม์             
              หมวดบำรุงทางหลวงชนบทเดิมบางนางบวช ตรวจสอบพื้นที่ตามที่ผู้ร้องได้แจ้งแล้ว ปรากฏว่าเป็นเส้นทางที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ บทช.เดิมบางนางบวช แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี) ซึ่งเป็นทางลัดในการขนส่งสินค้าเกษตรจากพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้เส้นทางหลวงชนบท สพ.3055 แยก ทล.340 – โครงการฟาร์มเกษตรตัวอย่างตามพระราชดำริ กม.0+000 – กม. 4+300 (สี่แยกบ้านทุ่งลานโพธิ์) เข้าทาง ทล.3365 ออกไปเส้นทาง ทล.3032 สิงห์บุรี ทั้งนี้ บทช.เดิมบางนางบวชได้ประสานงาน สทช.ที่ 18 (สพ.) เพื่อจัดตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ด้วยแล้ว

             ผู้ประสานเรื่องร้องเรียน สทช.ที่ 18 (สพ.)


 9 
 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2018, 02:23:12 pm 
เริ่มโดย Sunan Rattana - กระทู้ล่าสุด โดย Sunan Rattana
ถนนในส่วนที่ซ่อมแซมไปแล้วบางส่วนได้เกิดหลุมใหม่หลายหลุมช่วงก่อนถึงวัดโคกพิกุล เนื่องจากถูกน้ำฝนกัดเซาะ อยากให้ตรวจสอบจุดที่ซ่อมใหม่ด้วยนะครับ....

ขอบคุณครับ

 10 
 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2018, 09:38:34 am 
เริ่มโดย dinsordum - กระทู้ล่าสุด โดย Mr.Cha roen Upakarn
สำนักงานทางหลวงชนบทที่๗(อุบลราชธานี)โดยแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษและหมวดบำรุงทางหลวงชนบทขุขันธ์ ได้ตรวจสอบสายทางดังกล่าวแล้ว ขอเรียนว่า ถนนสาย ศก.๓๐๒๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๐ - บ้านตะเคียน อำเภอขุขันธ์ ,วังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๒๗.๐๗๐ กิโลเมตร ช่วงถนนที่ร้องเรียนอยู่ระหว่าง กม.ที่ ๒๓ +๓๐๐ ถึงกม.๒๖ +๘๘๘ ได้ดำเนินการแก้ไข ช่วง กม.ที่ ๒๓ +๘๘๘ ถึง กม.ที่ ๒๖ +๗๘๘ ระยะทาง ๒.๙๐๐ กิโลเมตร ได้รับงบประมาณยกระดับทางลาดยาง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ขทช.ศก./12/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดำเนินการโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายรุ่งอรุณ ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาจ้าง เริ่มดำเนินการวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ และ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ส่วนช่วง กม.ที่ ๒๓+๓๐๐ ถึงกม.ที่ ๒๓ + ๘๘๘ ระยะทาง ๐.๕๘๘ กิโลเมตร หมวดบำรุงทางหลวงชนบทขุขันธ์ ได้ดำเนินการซ่อมบำรุงผิวจราจรที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางเดินทางได้สะดวกและปลอดภัยปกติแล้ว

หน้า: [1] 2 3 ... 10


  • © 2009 พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมทางหลวงชนบท โทรศัพท์ 02-551-5000