หน้า: [1] 2 3 ... 10
 1 
 เมื่อ: มีนาคม 20, 2018, 04:42:44 pm 
เริ่มโดย Cherkodchakorn - กระทู้ล่าสุด โดย
          แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์  ได้ตรวจสอบสายทางดังกล่าวแล้วไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งถนนดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 2 
 เมื่อ: มีนาคม 20, 2018, 04:29:08 pm 
เริ่มโดย SantiK - กระทู้ล่าสุด โดย adminroad
เรียนคุณสันติ

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) โดยแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี หมวดบำรุงทางหลวงชนบทจอมบึง
ได้ดำเนินการประสานกับผู้รับจ้าง เข้าเก็บเศษไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณค่ะ

 3 
 เมื่อ: มีนาคม 20, 2018, 02:37:52 pm 
เริ่มโดย Cherkodchakorn - กระทู้ล่าสุด โดย adminroad
เรียนคุณเฌอกชกร

ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายละเอียดถนนสายดังกล่าว และจะแจ้งผลให้ทราบต่อไปค่ะ

ขอบคุณค่ะ

 4 
 เมื่อ: มีนาคม 20, 2018, 09:34:23 am 
เริ่มโดย Cherkodchakorn - กระทู้ล่าสุด โดย Cherkodchakorn
เรียน  ผู้อำนวยการกรมทางหลวงชนบท

              ด้วยราษฎรบ้านหนองระกำ หมู่ ๗ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับความเดือดร้อนการใช้ถนนเส้นทางสัญจร เพื่อประกอบอาชีพและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สู่โรงงานอุตสาหกรรม เป็นเส้นทางที่เด็กนักเรียนใช้ไปโรงเรียน ครูอาจารย์เดินทางไปสอนนักเรียน แต่สภาพจากอดีตถึงปัจจุบันเส้นทางเข้าสู่หมู่บ้านถนนเป็นลูกรังปะปนก้อนหิน ในช่วงฤดูแล้งและฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งมีรถบรรทุกสัญจรเป็นจำนวนมากจึงทำให้เป็นฝุ่นละอองจำนวนมาก รถเล็กสัญจรลำบาก และก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศประชาชนได้รับความเดือดร้อน เจ็บป่วยจากระบบทางเดินหายใจ ในช่วงฤดูฝน น้ำกัดเซาะถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ เป็นร่องทางน้ำ ก้อนหินเล็กใหญ่โผล่บนผิวถนน รถที่สัญจรได้รับความเสียหาย รถที่บรรทุกผลผลิตทางการเกษตรเกิดอุบัติเหตุ ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรในหมู่บ้าน มีเพียงการแก้ไขคือเทลูกรังเพิ่ม ซึ่งทำให้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นยังคงเกิดขึ้นอยู่ ไม่ได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการใช้ถนนเส้นทางของราษฎร จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน ช่วยตรวจสอบดูแล ประสานปรับปรุงแก้ไขถนนเส้นทางหมู่บ้านหนองระกำ (เส้นทางสู่หมู่บ้านหนองไม้แดง โรงเรียนหนองไม้แดง ) โดยการพัฒนาเป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีต เชื่อมต่อกับถนนลาดยางบ้านหนองไม้แดง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน ผู้ที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นและขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้


               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความอนุเคราะห์
                                                               ขอแสดงความนับถือ

                                                          นางสาวเฌอกชกร  สังสุด (ตัวแทนราษฎรบ้านหนองระกำ )
                                                            หมู่ ๗ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์

       
 
 
 

 5 
 เมื่อ: มีนาคม 19, 2018, 02:36:51 pm 
เริ่มโดย Darunee anumat - กระทู้ล่าสุด โดย
เรียน  คุณดรุณี
   แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว  ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่าถนนเส้นบ้านหนองผูกเต่า    ตำบลศาลาลำดวน  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  ถนนกว้าง  6  เมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ  6  เมตร  ระยะทางตลอดสาย  3.088  กิโลเมตร  มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดเส้นทาง  จากการตรวจสอบข้อมูลถนนสายนี้ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน  ซึ่งแขวงทางหลวงชนบทสระแก้วได้ถ่ายโอนภารกิจ  ทางหลวงชนบทในความรับผิดชอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน  ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
   อนึ่ง  แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว  ได้แจ้งประสานไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวนพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว

 6 
 เมื่อ: มีนาคม 19, 2018, 09:08:34 am 
เริ่มโดย SantiK - กระทู้ล่าสุด โดย adminroad
เรียนคุณสันติ

ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายละเอียดถนนสายดังกล่าว และจะแจ้งผลให้ทราบต่อไปค่ะ

ขอบคุณค่ะ

 7 
 เมื่อ: มีนาคม 19, 2018, 09:07:49 am 
เริ่มโดย Jerana - กระทู้ล่าสุด โดย adminroad
เรียนคุณจีรณา

ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายละเอียดถนนสายดังกล่าว และจะแจ้งผลให้ทราบต่อไปค่ะ

ขอบคุณค่ะ

 8 
 เมื่อ: มีนาคม 17, 2018, 04:33:44 pm 
เริ่มโดย Jerana - กระทู้ล่าสุด โดย Jerana
ถึง กรมทางหลวงชนบท
           โครงการก่อสร้างตามโครงการขยายถนนราชพฤกษ์ระยะที่ 2 ตอนที่ 3 เป็นโครงการที่ซึ่งจะขยายถนนจาก 6 ช่องจราจรเป็น 10 ช่องจราจร มีระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร (ตั้งแต่ช่วงถนน 345 ถึง ถนนรัตนาธิเบศร์)
           ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยเมื่อสิ้นปีพ.ศ.2560 ที่ได้มีการวางกำแพงปูนกั้นพื้นที่และได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างไปแล้วในบริเวณถนนราชพฤกษ์ขาเข้ากรุงเทพฯ ตั้งแต่ช่วงถนน 345 ถึงสะพานข้ามคลองบางบัวทอง เป็นระยะทางประมาณ 7 กม. และได้เว้นช่วงสะพานข้ามคลองบางบัวบองถึงถนนรัตนาธิเบศร์ระยะ 1 กม. ไว้ยังไม่มีการก่อสร้าง
            แต่ในต้นเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 นี้ กลับได้มีการนำกำแพงปูนมากั้นพื้นที่เพื่อที่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างถนนราชพฤกษ์ขาออกช่วงสะพานข้ามคลองบางบัวทองถึงถนนรัตนาธิเบศร์ระยะทาง 1 กม. แทนที่จะก่อสร้างต่อในส่วนที่เหลือของถนนฝั่งขาเข้า ซึ่งหากเริ่มก่อสร้างถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกบริเวณดังกล่าวด้วย จะทำให้รถติดการจราจรแย่ลงทั้ง 2 ฝั่งขาเข้าขาออก พร้อมๆ กัน และทำให้ประชาชนผู้ใช้ถนนเดือนร้อนกันอย่างมาก
            ดิฉันและประชาชนอีกหลายท่านจึงอยากร้องเรียนให้ทางกรมฯ ช่วยไม่ก่อสร้าง 2 ฝั่งพร้อมกันโดยไม่จำเป็น และรีบดำเนินการแก้ไขเรื่องดังกล่าวก่อนที่ผู้ใช้ทางจะเดือนร้อนหนักกว่าเดิม โดยทำการก่อสร้างขยายทางทีละฝั่งไม่ทำขาเข้าก็ขาออกไปเลย เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในการจราจรให้้ผู้ใช้ทางได้มากที่สุด

 9 
 เมื่อ: มีนาคม 15, 2018, 07:21:33 pm 
เริ่มโดย Teerapol - กระทู้ล่าสุด โดย Teerapol
ไฟแสงสว่างสะพานรหัส ฉช.029 ใช้งานไม่ได้มาร่วมๆ 5 ปีแล้ว รบกวนหน่วยงานที่รับผิดชอบมาดูแลก้วย ชาวบ้านเดือดร้อน

 10 
 เมื่อ: มีนาคม 15, 2018, 03:59:17 pm 
เริ่มโดย SantiK - กระทู้ล่าสุด โดย SantiK
ถนนทางหลวงชนบท สาย รบ 4030 ช่วง ม.12 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ขณะนี้ถนนช่วงนี้อยู่ระหว่างตีเส้นจราจร ใกล้แล้วเสร็จ แต่ต้นไม้ที่ทำการรื้อถอนเพื่อขยายถนน ผู้รับเหมายังไม่มีการเก็บไปทิ้ง โดยปล่อยให้กองอยู่หน้าบ้านชาวบ้าน ขอให้ช่วยดูแลด้วย

หน้า: [1] 2 3 ... 10


  • © 2009 พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมทางหลวงชนบท โทรศัพท์ 02-551-5000